CO2 prestatieladder - VDBH

Opnieuw daling CO2-emissies VDBH!

Al jarenlang neemt VDBH maatregelen om de organisatie te verduurzamen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om een en ander meetbaar te maken, is de organisatie gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (trede 5): een meetinstrument om CO2-emissies inzichtelijk te maken en als sturingsinstrument te hanteren bij het formuleren van ambitieuze, doch realistische doelstellingen. En met succes. De statistieken laten al jaren een daling in de CO2-uitstoot zien. In heel Nederland lijkt de gestelde klimaatdoelstelling niet gehaald te worden, maar aan VDBH zal het niet liggen!

Footprint 2021 scope 1/2/3

In 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.844,23 ton CO2. Deze is als volgt samengesteld:

 

Absoluut gezien steeg de CO2-uitstoot van de organisatie met de groei van het personeelsbestand en een toename in de activiteiten. Afgezet tegen het aantal fte’s is de CO2-uitstoot echter gedaald ten opzichte van het referentiejaar 2019 met 2,11%.

Realisering doelstellingen/maatregelen

In 2021 zijn ook weer de nodige maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren. Het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagen- en machinepark. Onze reductiedoelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker. Waar in eerdere jaren de focus vooral lag op het verkrijgen van inzicht en investering in zuinigere motoren, is er vanaf 2021 verder ingezet op verduurzaming van wagenpark, materieelpark en duurzame brandstoffen, en met mooi resultaat.

Deze maatregelen hebben geleid tot flinke reducties:

  • Toepassing CO2-saving diesel t.v.v. normale diesel. Behaalde reductie: 126 ton CO2.
  • Vervanging normale (B7-)diesel voor XTRA green diesel (= 90% fossiele diesel met 10% FAME). Behaalde reductie: 38 ton CO2.
  • Verduurzaming wagen-/materieelpark (schonere motoren en/of elektrisch aangedreven). Behaalde reductie: 39 ton CO2.
  • Laadpalen voor opladen van elektrische voertuigen. Behaalde reductie: 4 ton CO2.
  • Projectmatige verwerking van bladafval d.m.v. Bokashi-methode. 6 ton CO2 is er door de verwerking van bladafval met de bokashi-methode (scope 3) minder uitgestoten. Bij de bokashi-methode wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2021 verwerkten wij 153 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij gemiddeld 45% CO2o.v. conventionele methode (compostering).
  • Energieneutrale energievoorziening bedrijfsgebouwen: plaatsing zonnepanelen hoofdkantoor. Behaalde reductie: 17 ton CO2.

De voortgang van de maatregelen en verantwoording van behaalde reducties in 2021 vindt u in de voortgangsrapportage, onderaan op deze pagina.

Naast het realiseren van deze doelstellingen willen wij met ketenpartners in de markt ook de haalbaarheid onderzoeken naar de productie en het gebruik van groene waterstof (opgewekt met windenergie), om in de toekomst het wagen-/materieelpark daarop aan te passen.

Nieuw keteninitiatief

Sinds 2021 nemen wij ook weer deel aan nieuw keteninitiatief van Mourik Groot-Ammers: ‘Emissieloos werken in de keten’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemende bedrijven maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: ( 0488 – 44 30 93 of kam@vdbh.nl).