Actueel

v.d. Bijl & Heierman behaalt CO2-reductiedoelstelling ruimschoots

Hoewel de berichtgeving over de klimaatdoelstellingen het laatste jaar wat naar de achtergrond verdween doordat corona het nieuws beheerste, gingen onze inspanningen om de CO2-uitstoot te reduceren onverminderd door. En met succes: ondanks een toename in de activiteiten en het aantal medewerkers, hebben we de in 2015 geformuleerde reductiedoelstellingen ruimschoots behaald. En daar zijn we best een beetje trots op!

Footprint 2020 scope 1/2

In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.556,98 ton CO2. Deze is als volgt samengesteld:

Footprint 2020 scope 3

De CO₂-emissies in de keten (scope 3) laten een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar. In scope 3 bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. Deze CO2-uitstoot bedroeg in 2020 4.519,31 ton CO2 en is binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder als volgt samengesteld:

 

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om in scope 1/2 vóór 2021 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015. Door een toename in de activiteiten, vergroting van het personeelsbestand, en een uitbreiding van de organisatie met een vestiging in Stolwijk, steeg de absolute CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 ten opzichte van het basisjaar 2015 weliswaar met 33,97% (van 1.162,18 in 2015 naar 1.556,98 ton CO2 in 2020), echter afgezet tegen het leidende kengetal (aantal medewerkers) is de CO2-uitstoot echter gedaald met 14%!

 

In scope 3 hadden wij ten doel gesteld om 3% CO2 te reduceren in de verwerking van het groenafval d.m.v. toepassing van de zgn. “Bokashi-methode”. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2020 verwerkten wij ruim 185 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij 33% CO2 ten opzichte van de conventionele methode (compostering). In de verwerking van de totale hoeveelheid groenafval is dat een reductie van 4%. Hiermee hebben wij ook deze doelstelling gerealiseerd.

Genomen maatregelen

In de afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren, waaronder:

  • Toepassing CO2-saving diesel materieel.
  • Vergroening wagen-/materieelpark.
  • Elektrificering materieel.
  • Verwerking van bladafval d.m.v. Bokashi-methode.
  • Plaatsing zonnepanelen bedrijfsgebouw.
  • (bij)scholing personeel.

Nieuwe doelstellingen

Vanaf 2021 is er een nieuwe CO2-reductieperiode ingegaan met de geplande maatregelen van 2021 t/m 2023.

Aangezien de CO2-uitstoot door het wagen-/materieelpark 96% van de gehele footprint uitmaakt, ligt de focus bij scope 1/2 ook met name op een verdere verduurzaming in deze categorie. Daarnaast hebben we in scope 3 doelstellingen voor continuering en uitbreiding van de bokashi-methode en (bij)scholing personeel.  Ons nieuwe CO2-reductieplan staat binnenkort online! Houd onze website dus in de gaten.

Nieuw keteninitiatief

Sinds 2021 nemen wij ook weer deel aan nieuw keteninitiatief van Mourik Groot-Ammers: “Emissieloos werken in de keten’’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemers maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal:  0488 – 44 30 93 of  kam@vdbh.nl.

CO2-emissiecijfers 1ste halfjaar 2020 v.d. Bijl & Heierman b.v.

Het jaar is al weer bijna ten einde. Er brak een tijd aan waarin we voor een extra (grote) uitdaging kwamen te staan: de coronapandemie. Dat weerhield ons er niet van door te gaan met het duurzaam ondernemen. Hoewel de cijfers van het tweede halfjaar van 2020 nog niet bekend zijn, kunnen we nu al stellen dat de organisatie ondanks de groei van de activiteiten relatief veel minder CO2 heeft uitgestoten.

Footprint 2020-I

In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 771,89 ton CO2. Deze is als volgt opgebouwd:

Footprint 2020-I scope 3  

De CO₂-emissies in de keten (scope 3) zijn wat gedaald ten opzichte van vorig jaar. In scope 3 bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. Deze CO2-uitstoot bedraagt in de eerste helft van 2020 1.935,94 ton CO2 en is binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder als volgt opgebouwd:

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De cijfers van het tweede halfjaar zijn nog niet volledig, maar zoals deze nu laten zien, lijkt het erop dat wij maar liefst een reductie van 15% hebben behaald ten opzichte van het basisjaar (2015), ondanks de toename van onze activiteiten. Hiermee is onze doelstelling in scope 1, 2 ruimschoots gerealiseerd.

In scope 3 lag in 2020 de focus op de verwerking van het groenafval. Sinds 2019 passen wij de zgn. “bokashi-methode” toe. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. Zowel in 2019 als in de eerste helft van 2020 verwerkten wij ruim 100 ton blad volgens deze methode. Per 100 ton blad hebben wij daarmee 33% gereduceerd ten opzichte van de conventionele methode.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: 0488 – 44 30 93 of kam@vdbh.nl.

CO2-emissiecijfers 2019 v.d. Bijl & Heierman b.v.

De CO2-emissiecijfers over 2019 van v.d. Bijl & Heierman b.v. zijn bekend. Ondanks de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging is de CO₂-uitstoot ten opzichte van het basisreferentiejaar met maar liefst 14% gedaald. Hiermee is v.d. Bijl & Heierman b.v. op weg naar een aantoonbare en structurele verduurzaming van de organisatie.

Footprint 2019 scope 1/2

In 2019 bedroeg onze totale CO2-uitstoot in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.419,18 ton CO2. Deze is als volgt opgebouwd:

Footprint 2019 scope 3  

Sinds 2019 kijken wij verder dan alleen naar onze eigen CO₂-emissies: namelijk naar de CO2-emissies in de keten (scope 3). Hierin bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. De CO2-uitstoot in onze scope 3 bedraagt 5.424,55 ton CO2 en is als volgt verdeeld binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder:

Realisering doelstellingen

v.d. Bijl & Heierman b.v. had zich ten doel gesteld om vóór 2021 in scope 1/2 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015 (gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in 2015: 1.134,17 ton CO₂. Absoluut gezien is de CO₂ uitstoot t.o.v. het basisjaar daarmee weliswaar licht gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is deze met maar liefst  14% gedaald, ondanks de toename in activiteiten en de uitbreiding van de organisatie met een nieuwe vestiging! De genomen reductiemaatregelen werpen hun vruchten af. Hiermee kunnen we de doelstelling in scope 1, 2 ruimschoots realiseren.

In scope 3 richten wij ons op de CO2-emissies die vrijkomen bij de verwerking van het groenafval dat bij onze projecten vrijkomt. Allereerst streven wij ernaar om zoveel mogelijk afval te voorkomen of dit te hergebruiken, waar mogelijk. Verder onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om (een deel van) het groenafval te laten vergisten in plaats van het te laten composteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een extra reductie kan opleveren in de CO2-uitstoot ten opzichte van de reeds toegepaste en duurzame composteringstechnieken. Daarnaast passen wij sinds 2019 de zgn. “bokashi-methode” toe. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2019 verwerkten wij ruim 100 ton blad volgens deze methode. Door deze maatregelen beogen wij binnen drie jaar een reductie van 3% te behalen in de CO2-uitstoot.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal: ( 0488 – 44 30 93 of 8 kam@vdbh.nl.

COVID-19 en de aanpassingen die het met zich meebrengt voor de groenvoorziener

COVID-19 heeft voor heel wat verandering gezorgd, zo ook bij v.d. Bijl & Heierman b.v. De Opheusdense groenvoorziener die tevens in staat is om infrawerkzaamheden te verrichten, heeft in de afgelopen weken verschillende bedrijfsaanpassingen moeten doorvoeren.

Andries Heierman, directeur van v.d. Bijl & Heierman b.v., geeft aan dat hij dankbaar is voor het feit dat de werkzaamheden in de buitenruimte nog kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard heeft het wel gevraagd om enige aanpassingen, zoals het vervoer naar de projecten toe. In de afgelopen weken zijn er verschillende nieuwe bedrijfsvoertuigen geleverd. Met de verkoop van de huidige auto’s is gewacht, waardoor het mogelijk is om maar met maximaal drie personen in een bedrijfsauto naar de betreffende project te reizen. Daarbij wordt er niet meer in de keet of bedrijfskantine gegeten en zijn de ploegen in het bezit van desinfecterende handgel. In de kantine en in het verdere bedrijfspand zijn instructies opgehangen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Juist een maand voordat de maatregelen door de overheid werden ingesteld, heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden. De huidige kantoortuin werd hiermee opgeheven en medewerkers kregen hun eigen kantoorruimte waar met maximaal twee personen in wordt gewerkt. ‘’Dit zorgde ervoor dat juist in deze onzekere tijd minder aanpassingen noodzakelijk waren en de werkzaamheden door konden gaan’’ vertelt Andries. Uiteraard is het advies van de overheid in acht genomen en zijn personeelsleden, daar waar mogelijk, thuis gaan werken.

Bezoekers komen nu nauwelijks langs bij v.d. Bijl & Heierman b.v. Veel vergadering vinden plaats middels bijvoorbeeld Microsoft Teams. Om ook de toekomst zeker te zijn van voldoende opdrachten worden referentieprojecten wel bezocht. Hiervoor komen maximaal drie personen in de openlucht bij elkaar. Handen worden niet geschud, de 1,5 meter regel wordt gehanteerd en vervoer met eigen auto is een vereiste. ‘’Op deze manier kunnen we gelukkig aan alle maatregelen voldoen’’ geeft Martin Stufken, commercieel adviseur, aan.

Tot op heden heeft de inrichter van de buitenruimte nog weinig hinder gehad van het virus. Enkele medewerkers zijn ziek geweest en hadden de symptomen, maar mochten gelukkig na enkele dagen/weken hun werkzaamheden weer hervatten. De relaties van het bedrijf zijn via social media op de hoogte gesteld van de maatregelen die zijn getroffen. Op dit moment kunnen de werkzaamheden gelukkig met enige aanpassingen worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot vele andere bedrijven en personen. Namens v.d. Bijl & Heierman b.v. wensen we alle bedrijven, ZZP’ers en medewerkers die op dit moment hun werkzaamheden wegens het virus niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren veel sterkte en wijsheid toe.

PSO Trede 3

V.d. Bijl & Heierman b.v. behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat v.d. Bijl & Heierman b.v. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.