Actueel

v.d. Bijl & Heierman behaalt CO2-reductiedoelstelling ruimschoots

Hoewel de berichtgeving over de klimaatdoelstellingen het laatste jaar wat naar de achtergrond verdween doordat corona het nieuws beheerste, gingen onze inspanningen om de CO2-uitstoot te reduceren onverminderd door. En met succes: ondanks een toename in de activiteiten en het aantal medewerkers, hebben we de in 2015 geformuleerde reductiedoelstellingen ruimschoots behaald. En daar zijn we best een beetje trots op!

Footprint 2020 scope 1/2

In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 1.556,98 ton CO2. Deze is als volgt samengesteld:

Footprint 2020 scope 3

De CO₂-emissies in de keten (scope 3) laten een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar. In scope 3 bevindt zich de CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop en afwerking van ingekochte materialen en diensten, bij woon-/werkverkeer én bij de (afval)verwerking. Deze CO2-uitstoot bedroeg in 2020 4.519,31 ton CO2 en is binnen de GHG-categorieën van de CO2-prestatieladder als volgt samengesteld:

 

Realisering doelstellingen

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om in scope 1/2 vóór 2021 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. het basisjaar 2015. Door een toename in de activiteiten, vergroting van het personeelsbestand, en een uitbreiding van de organisatie met een vestiging in Stolwijk, steeg de absolute CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 ten opzichte van het basisjaar 2015 weliswaar met 33,97% (van 1.162,18 in 2015 naar 1.556,98 ton CO2 in 2020), echter afgezet tegen het leidende kengetal (aantal medewerkers) is de CO2-uitstoot echter gedaald met 14%!

 

In scope 3 hadden wij ten doel gesteld om 3% CO2 te reduceren in de verwerking van het groenafval d.m.v. toepassing van de zgn. “Bokashi-methode”. Hierbij wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2020 verwerkten wij ruim 185 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij 33% CO2 ten opzichte van de conventionele methode (compostering). In de verwerking van de totale hoeveelheid groenafval is dat een reductie van 4%. Hiermee hebben wij ook deze doelstelling gerealiseerd.

Genomen maatregelen

In de afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren, waaronder:

  • Toepassing CO2-saving diesel materieel.
  • Vergroening wagen-/materieelpark.
  • Elektrificering materieel.
  • Verwerking van bladafval d.m.v. Bokashi-methode.
  • Plaatsing zonnepanelen bedrijfsgebouw.
  • (bij)scholing personeel.

Nieuwe doelstellingen

Vanaf 2021 is er een nieuwe CO2-reductieperiode ingegaan met de geplande maatregelen van 2021 t/m 2023.

Aangezien de CO2-uitstoot door het wagen-/materieelpark 96% van de gehele footprint uitmaakt, ligt de focus bij scope 1/2 ook met name op een verdere verduurzaming in deze categorie. Daarnaast hebben we in scope 3 doelstellingen voor continuering en uitbreiding van de bokashi-methode en (bij)scholing personeel.  Ons nieuwe CO2-reductieplan staat binnenkort online! Houd onze website dus in de gaten.

Nieuw keteninitiatief

Sinds 2021 nemen wij ook weer deel aan nieuw keteninitiatief van Mourik Groot-Ammers: “Emissieloos werken in de keten’’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemers maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?

Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal:  0488 – 44 30 93 of  kam@vdbh.nl.