Actueel

Plan Hogewei – Oosterhout (GLD)


De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van plan De Hoge Wei door van de Bijl & Heierman naderen 
de eindfase. 

Asfalt
Deze week worden, niet woensdag, maar a.s. donderdag de asfalteringswerkzaamheden het plan uitgevoerd.
Tijdens deze werkzaamheden wordt in de Peperstraat, ter hoogte van huisnummer 62, het tijdelijke 
straatwerk vervangen door asfalt.
Deze actie zal enkele uren duren. Nog niet is bekend is tijdens welke uren dit zal zijn. 

Afsluiting Peperstraat
Vanaf maandag 17 t/m donderdag 20 september wordt de Peperstraat ter hoogte van de
huisnummers 68 t/m 53 afgesloten.
Dit  is noodzakelijk om een betonduiker door de weg aan te leggen en om enkele rioolaansluitingen voor de 
nog te bouwen woningen te realiseren.

Keerwanden
De verwachting is dat vanaf week 39 de keerwanden op het bouwplan worden aangebracht.

De nutsbedrijven  gaan vanaf week 38  starten met de aanleg van de hoofdstructuur kabels en leidingen. 
Dit zal ca. 6 weken duren. Van der Bijl & Heierman is niet betrokken bij de uitvoering van deze werkzaamheden.  


Gedurende de periode 30 juli t/m. 17 augustus zijn er vanwege de vakantieperiode geen werkzaamheden. 

Na de  vakantieperiode worden vanaf 20 augustus de werkzaamheden weer hervat.

De aanleg van de riolering (zie foto 020 en 008) zal nog een week in beslag nemen en is dan afgerond.

Op de foto’s is te zien dat er een zgn.  bentonietmat wordt aangebracht. Deze mat wordt onder het riool gelegd in het geval er sprake is van minder dan 100 cm. klei in de bodem. De bentonietmat sluit de bodem van de rioolsleuf af met als doel te functioneren als 100 cm. klei, waardoor er geen opwaartse druk (water) ontstaat vanwege het (stijgende) grondwater.

 Het aan te voeren en te verwerken zand is voor ca. 70 % gereed.

Op foto 015 is weergegeven dat voor een deel al het menggranulaat op de zandbaan is aangebracht. Van de totale hoeveelheid te leveren menggranulaat is inmiddels ca. 30 % uitgevoerd.

De totale hoeveelheid menggranulaat is ruim voor 12 september a.s. aangevoerd, omdat op die datum de asfalteringswerkzaamheden zijn.

Een deel van de bouwwegen wordt geasfalteerd. 

De te plaatsen keerwanden langs bestaande percelen zal naar verwachting in week 38 worden uitgevoerd.

Een van de laatste acties zal het aanleggen van de huisaansluitingen en duiker zijn in de Peperstraat (week 39).

Hiertoe wordt de Peperstraat weer afgesloten.

Over de exacte dagen van afsluiting wordt u tijdig informeert.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Op 10 juni jl. zijn de eerste graafwerkzaamheden gestart voor het cunet t.b.v. de weg. trottoir en de rioolsleuf. De eerder aangebrachte voorbelasting wordt gelijktijdig in de gegraven cunetten verwerkt. In een latere fase wordt de riolering aangebracht.

Op 7 juni zijn we daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het plan Hoge Wei te Oosterhout. We zijn als eerste begonnen met het terrein te klepelen en gereed te maken voor de eerste graafwerkzaamheden.

30-4-2018

Documenten

25-4-2018

Bouwrijpmaken nieuwbouwplan ca. 60 woningen Hoge Wei te  Oosterhout

In opdracht van Klok Ontwikkeling bv wordt door Van de Bijl & Heierman (VDBH) de locatie  voor het nieuwbouwplan Hoge Wei, ca. 60 woningen, bouwrijp gemaakt.

De bouwlocatie is gelegen tussen de Peperstraat-De Breeacker-Waaldijk. (zie foto’s)

Een aantal maanden geleden is op de bouwlocatie reeds een tweetal voorbelastingen aangebracht. Deze worden verwijderd en in het uit voeren werk toegepast.

De komende werkzaamheden omvatten grond/zand- en rioleringswerkzaamheden.

De bouwwegen worden verhard door middel van menggranulaat en het eerste gedeelte wordt ook nog voorzien van een tijdelijk asfalt.

Ook wordt langs een aantal bestaande percelen een keerwand aangebracht.

De werkzaamheden starten vanaf 4 juni a.s. en hebben een doorlooptijd tot 1 oktober a.s. (zie planning)

De route voor het bouwverkeer is via Oosterhoutsestraat, Kranenburgsestraat, Dijkstraat en Peperstraat v.v.

In de week van 18 juni a.s. wordt een zinker in de Peperstraat ten zuiden van nr. 68 aangelegd.

Vooralsnog wordt aangegaan van 1 dag afsluiting. De exact datum van afsluiting wordt d.m.v. bebording vooraf aangegeven.

Bij de start van de rioleringswerkzaamheden zal een aansluiting op het  bestaande riool gemaakt worden. Daartoe moet de Peperstraat worden afgesloten.

Ook t.b.v. de huisaansluitingen voor de nieuwe woningen nabij Peperstraat 68 moet weer een afsluiting plaats vinden.

In de planning is e.e.a. indicatief  aangegeven. De definitieve data wordt tijdig aangegeven

Voor vragen/klachten over planning, voortgang of anderszins kan men elke dinsdag  tussen 12.00 en 13.00 uur bij het spreekuur terecht.

De heer Ploeg (toezichthouder namens buro BOOT), tel: 0318 527600 zal u te woord staan.

De eerste keer dat het spreekuur gehouden wordt is 12 juni a.s.

U  kunt terecht in de keet bij de ingang naar het werkterrein aan de Peperstraat.

 

Contactpersonen uitvoering:

dhr. Ploeg

BOOT Veenendaal
0318 527600