Actueel

Op weg naar 2030 met VDBH!

De ‘poleposition’ van het milieu op de politieke agenda mag dan wel tijdelijk zijn verdrongen door de corona-pandemie, de opwarming van de aarde gaat onverminderd door en daarom onze maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren ook! In 2020 sloten we met succes een CO2-periode af en in 2021 is er voor ons dan ook weer een nieuw CO2-tijdperk ingegaan waarin we onze nieuwe doelstellingen hebben vastgelegd. Ambitieuzer dan ooit, want als wij in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd willen hebben t.o.v. 1990, zullen wij nú maatregelen met elkaar moeten nemen.

Footprint 1e halfjaar 2021 scope 1/2/3
In 2020 heeft er een methodewijziging plaatsgevonden door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dit resulteerde in een nieuw handboek, versie 3.1.. Eén van de wijzigingen betrof de verschuiving van zakelijk verkeer (privé-auto’s en treinverkeer) van scope 2 naar scope 3, onder de nieuwe benameing: ‘business travel’.
In de eerste helft van 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 871 ton CO2. Deze is als volgt samengesteld:

Realisering doelstellingen/maatregelen

Vanaf 2021 is er ingezet op een verdere verduurzaming van onze organisatie. Hiermee hopen wij binnen 3 jaar opnieuw een aanzienlijke CO₂-reductie te realiseren. In het eerste halfjaar van 2021 zijn de nodige maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren. Deze hebben in het eerste halfjaar van 2021 geresulteerd in flinke reducties:
• Toepassing CO2-saving diesel (17.000 liter t.v.v. normale diesel). Behaalde reductie: 52 ton CO2.
• Gebruik van XTRA green diesel i.p.v. normale diesel, bestaande uit 90% fossiele diesel met 10% FAME. Dit levert volgens leverancier een CO2-reductie op van 33 ton CO2 per jaar (2% op een jaaruitstoot van 1600 ton). Behaalde reductie: 17 ton CO2.
• Verduurzaming wagen-/materieelpark. 3 elektrische goupils, 4 elektrische wagens en 2 elektrische maaiers. Behaalde reductie: circa 5 ton CO2:.
• Laadpalen voor opladen van elektrische voertuigen. Behaalde reductie: ca. 4 ton CO2.
• Elektrificering materieel (opladen met zonne-energie). Behaalde reductie: ca. 1 ton CO2.
• Projectmatige verwerking van bladafval d.m.v. Bokashi-methode. Behaalde reductie: Circa 0,5 ton CO2 bij de verwerking van groenafval d.m.v. bokashi-methode (scope 3). Bij deze methode wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2020 verwerkten wij ruim 185 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij 33% CO2 t.o.v. conventionele methode (compostering). In de verwerking van de totale hoeveelheid groenafval is dat een reductie van 4%.
• Energieneutrale energievoorziening bedrijfsgebouwen: plaatsing zonnepanelen hoofdkantoor. Behaalde reductie: ca. 13 ton CO2.
• (bij)scholing personeel.

Nieuwe doelstellingen/maatregelen
Vanaf 2021 is er een nieuwe CO2-reductieperiode ingegaan met de geplande maatregelen van 2021 t/m 2023.
Aangezien de CO2-uitstoot door het wagen-/materieelpark 96% van de gehele footprint uitmaakt, ligt de focus bij scope 1/2 ook met name op een verdere verduurzaming in deze categorie, wat zich vertaalt in maatregelen op het gebied van duurzame brandstoffen, zuinige motoren en elektrificering van wagen-/materieelpark. Daarnaast hebben we in scope 3 doelstellingen voor continuering en uitbreiding van de Bokashi-methode geformuleerd.

‘De doelstellingen van VDBH zijn ambitieus, maar met alleen een paar zonnepanelen op je kantoor kom je er niet. Hiervan is de directie al jaren doordrongen. VDBH gaat daarom verder dan dat: met duurzame investeringen die het verschil maken.’ Marianne van der Wal, KAM-coördinator VDBH

Naast het realiseren van deze doelstellingen willen wij de haalbaarheid onderzoeken van de volgende maatregelen:
• de productie en het gebruik van groene waterstof (opgewekt met windenergie) met ketenpartners in de markt, met als toekomstige vervolgstap het daarop ombouwen van het wagen-/materieelpark (scope 1).
• Een permanente bokashi-voorziening voor de verwerking van bladafval op het eigen bedrijfsterrein (scope 3).

Ons nieuwste CO2-reductieplan is te vinden onderaan deze pagina.

Nieuw keteninitiatief
Sinds 2021 nemen wij ook weer deel aan nieuw keteninitiatief van Mourik Groot-Ammers: “Emissieloos werken in de keten’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemende bedrijven maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?
Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal:  0488 – 44 30 93 of kam@vdbh.nl.

Renovatie sedumdak Amerongen

Op een bijzondere locatie in Amerongen hebben we onlangs een bestaand sedumdak, dat tijdens de bouw was beschadigd, weer volledig hersteld. Hierdoor hebben de gebruikers van dit bijzondere pand op deze mooie locatie weer een groen zicht over het dak op de uiterwaarden en de rivier de Rijn.

Heeft u ook een sedumdak dat gerenoveerd moet worden? Wij helpen u graag. Bel ons voor de mogelijkheden op 0488-443093.

CO2-cijfers 2016 V.d. Bijl & Heierman hoopgevend

De CO2-cijfers van 2016 zijn bekend en zijn hoopgevend. Hoewel de absolute CO2-uitstoot gestegen is, is deze gerelateerd aan het aantal fte’s (en dus de bedrijfsactiviteiten) gedaald! Daarmee lijkt het bereiken van de gestelde doelstellingen een haalbare missie.

V.d. Bijl & Heierman had zich ten doel gesteld om totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015.

De totale uitstoot bedroeg in 2016 1.184,07 ton CO2 tegen 1.134,17 ton CO2 in 2015.

Totale CO2 uitstoot 2016

Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagen- en machinepark. Onze reductie-doelstellingen richten zich dan ook met name op deze veroorzaker.

Conclusies

Wat betreft de uitstoot van CO2 in 2016 t.o.v. het referentiejaar 2015 kan geconcludeerd worden dat de totale CO2-uitstoot in absolute getallen (met 49,9 ton) gestegen is als gevolg van de toegenomen activiteiten van het bedrijf. Dat is een stijging van 4,39%. Gerelateerd aan het aantal fte’s (dat is gestegen met 8%) is de CO2-uitstoot met 3,5% gedaald. De relatieve uitstoot (afgezet tegen het aantal fte’s) is echter gedaald:

De gerelateerde uitstoot over 2015 en 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.

Vergelijking-CO2-2015-2016.png

De complete voortgangsrapportage is te downloaden vanaf deze website.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze CO2-pagina: https://www.vdbh.nl/co2-certificering/, of neemt u contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093.

Groen licht voor Lean and Green

Vanaf 1 mei 2017 nemen wij deel aan het “Lean and Green” programma. Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.

Dit houdt voor ons in dat we een toevoeging aan onze diesel hebben, ook wel XMILE genoemd. De XMILE  zorgt voor een verlaging van het brandstof verbruik. Daardoor slaan we feitelijk twee vliegen in één klap want, daarnaast verminderen we ook onze CO2 uitstoot met 7%.

Directie V.d. Bijl & Heierman neemt CO2-bewust-certificaat in ontvangst!

Met gepaste trots nam Andries Heierman, directeur van V.d. Bijl & Heierman op 23 maart 2017 van zijn KAM-coördinator het CO2-bewust certificaat (niveau 3), en een oorverdovend applaus van zijn voltallig personeelsbestand in ontvangst.

Samen zorgen voor minder CO2. Wij willen niet weglopen voor de mondiale milieuproblematiek. Het klinkt als een open deur, maar een beter milieu begint nog steeds bij jezelf. Daar zetten wij ons al jaren voor in.
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten, samen met collega’s en externe partijen; een instrument dat ons als muziek in de oren klinkt!

“Duurzaam ondernemen is het nemen van je verantwoordelijkheid.”

Met dit certificaat tonen wij aan dat wij inzicht hebben in onze CO2-emissies en leggen wij onszelf op om ons door te ontwikkelen op het gebied van CO2-reductie. Tevens tonen wij hiermee aan dat wij voortdurend en actief op zoek zijn naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot terug te dringen.
KAM-coördinator Marianne van der Wal: “Duurzaam ondernemen is het nemen van je verantwoordelijkheid. Het is een kwestie van inzicht, communicatie, beleidsvorming en doen wat je belooft. Wij laten ons niet afschrikken door onze eigen ambities en streven naar 6% CO2-reductie over vijf jaren. Het aantal infragerelateerde projecten in de grijze sector mag dan toenemen, ons bedrijf wordt groener dan ooit!”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze CO2-pagina: https://www.vdbh.nl/co2-certificering/, of neemt u contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093

co2 certificaat van de Bijl en HeiermanCo2 prestatieladder certificaat in ontvangst nemen