Actueel

Op weg naar 2030 met VDBH!

De ‘poleposition’ van het milieu op de politieke agenda mag dan wel tijdelijk zijn verdrongen door de corona-pandemie, de opwarming van de aarde gaat onverminderd door en daarom onze maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren ook! In 2020 sloten we met succes een CO2-periode af en in 2021 is er voor ons dan ook weer een nieuw CO2-tijdperk ingegaan waarin we onze nieuwe doelstellingen hebben vastgelegd. Ambitieuzer dan ooit, want als wij in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd willen hebben t.o.v. 1990, zullen wij nú maatregelen met elkaar moeten nemen.

Footprint 1e halfjaar 2021 scope 1/2/3
In 2020 heeft er een methodewijziging plaatsgevonden door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dit resulteerde in een nieuw handboek, versie 3.1.. Eén van de wijzigingen betrof de verschuiving van zakelijk verkeer (privé-auto’s en treinverkeer) van scope 2 naar scope 3, onder de nieuwe benameing: ‘business travel’.
In de eerste helft van 2021 bedroeg de totale CO2-uitstoot van onze organisatie in scope 1/2 (eigen CO₂-uitstoot door brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen): 871 ton CO2. Deze is als volgt samengesteld:

Realisering doelstellingen/maatregelen

Vanaf 2021 is er ingezet op een verdere verduurzaming van onze organisatie. Hiermee hopen wij binnen 3 jaar opnieuw een aanzienlijke CO₂-reductie te realiseren. In het eerste halfjaar van 2021 zijn de nodige maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren. Deze hebben in het eerste halfjaar van 2021 geresulteerd in flinke reducties:
• Toepassing CO2-saving diesel (17.000 liter t.v.v. normale diesel). Behaalde reductie: 52 ton CO2.
• Gebruik van XTRA green diesel i.p.v. normale diesel, bestaande uit 90% fossiele diesel met 10% FAME. Dit levert volgens leverancier een CO2-reductie op van 33 ton CO2 per jaar (2% op een jaaruitstoot van 1600 ton). Behaalde reductie: 17 ton CO2.
• Verduurzaming wagen-/materieelpark. 3 elektrische goupils, 4 elektrische wagens en 2 elektrische maaiers. Behaalde reductie: circa 5 ton CO2:.
• Laadpalen voor opladen van elektrische voertuigen. Behaalde reductie: ca. 4 ton CO2.
• Elektrificering materieel (opladen met zonne-energie). Behaalde reductie: ca. 1 ton CO2.
• Projectmatige verwerking van bladafval d.m.v. Bokashi-methode. Behaalde reductie: Circa 0,5 ton CO2 bij de verwerking van groenafval d.m.v. bokashi-methode (scope 3). Bij deze methode wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. In 2020 verwerkten wij ruim 185 ton blad op deze wijze. Per 100 ton blad reduceren wij 33% CO2 t.o.v. conventionele methode (compostering). In de verwerking van de totale hoeveelheid groenafval is dat een reductie van 4%.
• Energieneutrale energievoorziening bedrijfsgebouwen: plaatsing zonnepanelen hoofdkantoor. Behaalde reductie: ca. 13 ton CO2.
• (bij)scholing personeel.

Nieuwe doelstellingen/maatregelen
Vanaf 2021 is er een nieuwe CO2-reductieperiode ingegaan met de geplande maatregelen van 2021 t/m 2023.
Aangezien de CO2-uitstoot door het wagen-/materieelpark 96% van de gehele footprint uitmaakt, ligt de focus bij scope 1/2 ook met name op een verdere verduurzaming in deze categorie, wat zich vertaalt in maatregelen op het gebied van duurzame brandstoffen, zuinige motoren en elektrificering van wagen-/materieelpark. Daarnaast hebben we in scope 3 doelstellingen voor continuering en uitbreiding van de Bokashi-methode geformuleerd.

‘De doelstellingen van VDBH zijn ambitieus, maar met alleen een paar zonnepanelen op je kantoor kom je er niet. Hiervan is de directie al jaren doordrongen. VDBH gaat daarom verder dan dat: met duurzame investeringen die het verschil maken.’ Marianne van der Wal, KAM-coördinator VDBH

Naast het realiseren van deze doelstellingen willen wij de haalbaarheid onderzoeken van de volgende maatregelen:
• de productie en het gebruik van groene waterstof (opgewekt met windenergie) met ketenpartners in de markt, met als toekomstige vervolgstap het daarop ombouwen van het wagen-/materieelpark (scope 1).
• Een permanente bokashi-voorziening voor de verwerking van bladafval op het eigen bedrijfsterrein (scope 3).

Ons nieuwste CO2-reductieplan is te vinden onderaan deze pagina.

Nieuw keteninitiatief
Sinds 2021 nemen wij ook weer deel aan nieuw keteninitiatief van Mourik Groot-Ammers: “Emissieloos werken in de keten’. In dit keteninitiatief treffen de deelnemende bedrijven maatregelen om de medewerkers bewust te maken van het brandstofverbruik en worden gemotiveerd om emissieloos te werken. Ook zullen er diverse pilots worden gedraaid waarin wordt gestreefd naar emissieloze bouwketen, materieelstukken, transportmiddelen energie-/laadinfra-structuurvoorzieningen.

Meer weten over CO₂?
Meer informatie over CO₂ vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO₂-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO₂-reductie bij V.d. Bijl & Heierman of wilt u de halfjaarlijkse CO2-nieuwsbrief ontvangen? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal:  0488 – 44 30 93 of kam@vdbh.nl.