Actueel

CO2 cijfers en nieuws

CO2-cijfers 1e helft 2018 V.d. Bijl & Heierman positief
De geïnventariseerde CO2-emissies van V.d. Bijl & Heierman over de eerste helft van het jaar 2018 zijn hoopgevend. Zowel de absolute als de relatieve CO2-uitstoot is gedaald ten opzichte van 2016. Met deze ontwikkeling lijkt het bereiken van de geformuleerde doelstellingen een haalbare missie en is V.d. Bijl & Heierman op weg naar een aantoonbare verduurzaming van de organisatie.

Samenstelling footprint
Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagen- en machinepark.

Realisering doelstellingen
V.d. Bijl & Heierman heeft zich ten doel gesteld om vóór 2020 totaal 6,5% te hebben gereduceerd t.o.v. 2015
(gerelateerd aan het aantal fte’s). De totale uitstoot bedroeg in de eerste helft van 2018 608,91 ton CO2. Absoluut
gezien is de CO2-uitstoot t.o.v. 2015 weliswaar gestegen, maar gerelateerd aan het kengetal (fte’s), is de
CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar 2015 met maar liefst 13% gedaald, ondanks de toename in activiteiten.

Maatregelen
In de afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen genomen om onze CO2-emissies verder te reduceren. De grootste maatregel is de vergroening van ons wagen-/materieelpark. Bij vervanging van materieel en wagenpark wordt alleen geïnvesteerd in materieel en vervoersmiddelen die voldoen aan de laatste milieu- en emissienormen. Onze machinisten zijn (bij)geschoold (‘Het Nieuwe Draaien’) en het milieubewustzijn bij het personeel is vergroot. Niettemin willen we de kleinere veroorzakers ook aanpakken om ons bedrijf in zijn geheel te kunnen verduurzamen. Daarom hebben we o.a. ons kantoor aan de Lakemondsestraat 11 in Opheusden geheel voorzien van zonnepanelen en vervangen we het klein motorisch handgedragen materieel door elektrisch handgereedschap.

Plannen voor 2019
Nu wij gezien hebben waar actieve en succesvolle pogingen tot verduurzaming van onze organisatie toe kunnen leiden, willen we ook gaan kijken wat we met de sector zouden kunnen betekenen. Wij hebben ons ten doel gesteld om in 2019 door te klimmen naar het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, namelijk trede 5. We kijken daarbij niet alleen naar de CO2-uitstoot die door ons zelf wordt veroorzaakt, maar ook naar de CO2-uitstoot door partijen waar wij mee samen werken. Op niveau 5 laat het bedrijf zien dat het als voorloper daadwerkelijk inzicht verbreedt en verdiept bij partijen in de keten, zoals leverancier, opdrachtgevers of andere relevante partijen, en effectieve invloed op hen uitoefent.
Samen op weg naar een duurzame keten!

Meer weten over CO2?
Meer informatie over CO2 vind u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Zie ook: www.skao.nl. Wilt u meer weten over CO2-reductie bij V.d. Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal:  0488 – 44 30 93 of  kam@vdbh.nl.