CO2-certificering

De CO2-prestatieladder en V.d. Bijl & Heierman BV

Totstandkoming

Enkele jaren geleden heeft Prorail de CO2-prestatieladder ontwikkeld en deze in 2009 toegevoegd aan haar lijst met gunningscriteria. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE). Dit sluit aan bij de mondiale doelstellingen om het CO2-verbruik terug te dringen.

CO2-certificering Van de Bijl & Heierman

Omdat de mondiale milieudoelstellingen naadloos aansluiten bij de doelstellingen van V.d. Bijl & Heierman, en om de erkenning te krijgen voor inspanningen die zij al jaren verricht op dit gebied, heeft het bedrijf besloten om zich te laten certificeren voor de CO2-prestatieladder trede 3. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Door middel van certificering wordt CO2-uitstoot inzichtelijk en kan V.d. Bijl & Heierman zich gericht doorontwikkelen om zo haar steentje te kunnen bijdragen aan vergaande CO2-reductie. Het lijkt een open deur, maar een beter milieu begint nog steeds bij jezelf. Door de diversiteit in materialen en projecten zien we voor ons bedrijf diverse mogelijkheden.

Duurzame oplossingen worden gezocht in:
* CO2-neutrale oplossingen in bedrijfsgebouwen (bv. verlichting)
* Training medewerkers over duurzame omgang met energie, machines en materialen.
* Toepassing technische/organisatorische maatregelen voor energiebesparing.
* Adviseren/stimuleren van opdrachtgevers voor keuze van CO2-neutrale oplossingen (bv. groendaken).
* Investeren in een duurzaam wagen- en machinepark.

Ons CO2-bewust certificaat (niveau 3) vindt u onderaan de pagina.

Doelstelling CO2-reductie

Van de Bijl & Heierman heeft zich ten doel gesteld om ca. 6% CO2-reductie over vijf jaren te hebben gerealiseerd. Dit percentage wordt berekend in relatie tot het aantal medewerkers. Het jaar 2015 is als basisjaar genomen. Om de voortgang te kunnen monitoren, wordt elk halfjaar de totale CO2-emissie van het bedrijf geïnventariseerd. De CO2-reductiedoelstelling Van de Bijl & Heierman is uitvoerig beschreven in het “Plan van aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen”  Dit plan is zowel intern als extern gecommuniceerd aan belanghebbenden.

Communicatie

Zowel het intern als het extern communiceren komen aan bod in het “Communicatieplan CO2-reductie”.

Het plan beschrijft de communicatie die plaats zal vinden voor de audit en het eerste jaar na de audit. De directie ziet zowel de interne als de externe communicatie als een belangrijk middel om bewustwording te bereiken bij de stakeholders. De externe stakeholders zullen voornamelijk op de hoogte gehouden worden middels onze website en onze CO2-Nieuwsbrief. De interne stakeholders worden op de hoogte gehouden middels toolboxmeetings, voormansoverleg, en overige overlegvormen, alsmede de KAM-Nieuwsbrieven.

Cijfers CO2-emissie

De inventarisatie van onze CO2-emissies is in tabel en grafisch weergegeven in onze CO2-footprint . Aan de hand hiervan heeft de directie van Van de Bijl & Heierman een aantal reductiemaatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen inperken. Te denken valt aan vervanging van oudere voertuigen voor voertuigen met een EURO 6 motor en installatie van ledverlichting. In het referentiejaar 2015 bedroeg de totale CO2-emissie van Van de Bijl & Heierman 1.134 ton CO2.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de Bijl & Heierman? Neemt u dan contact op met Marianne van der Wal, 0488-443093. Meer informatie over CO2-reductie en de normen kunt u vinden op: http://www.skao.nl/.